Свържете се с нас: +359 88 228 7400

Услуги   

Нашите услуги

 • Консултантски услуги и управление на проекти в областта на опазване и възстановяване на околната среда, в т.ч управление на: води, почви, биоразнообразие, въздух, климат, отпадъци, шум.

 • Изпълнение и провеждане на екологични процедури, одити и оценки;

 • Морфологичен анализ на отпадъци.

 • Предварителни и предпроектни проучвания;

 • Проектиране във всички работни фази съгласно Наредба 4 на ЗУТ - Идейно, Работно, Техническо

 • Авторски надзор съгласно ЗУТ

 • Инженеринг и последващо опериране;

 • Оценка на съответствието на инвестиционни проекти, технически контрол и строителен надзор управление на отпадъци и води;
 • Търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства;

 • Техническа ликвидация на индустриални обекти;

 • Саниране и рекултивация на техногенно нарушени площи и обекти;

 • Мониторинг на околната среда.

 • Създаване и управление на Географски Информационни Системи и бази данни.

 • Предоставяне на машини и съоръжения;

 • Събиране и транспортиране на отпадъци;

 • Почистване и поддържане на места за обществено ползване и зелени площи.

   

"БТ-Инженеринг" ЕООД

ОСНОВНИЯТ ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА Е КОНСУЛТАНТСКИ, ПРОЕКТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ

През годините сме използвали вътрешно-фирмено ядро от ключови експерти подпомогнати от динамично избран екип от външни експерти с нужната за конкретната задача квалификация. Този гъвкав подход ни позволи да увеличим базата си от знания, за да предложим услуги в широк диапазон от сектори. Основните области, в които работим, са:

Основни
Области
на
Специализация
ЧЛЕНСТВА И ДЕЙСТВАЩИ СТАНДАРТИ

Компанията е дългогодишен член на редица организации: Българска асоциация на Архитектите и Инженерните консултанти (БААИК), Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) и Българска минно-геоложка камара (БМГК), където управителят на фирмата е председател на комисията по Околна среда. Компанията също така е член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното проектиране (КИИП), сертифицирана като проектантско бюро. Лицензирани сме за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и извършването на строителен надзор съгласно Българското/Европейското законодателство.

Притежаваме действащи сертификати от TUV Nord по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.