Свържете се с нас: +359 88 228 7400

Сектори   

"БТ-Инженеринг" ЕООД

ОСНОВНИЯТ ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА Е КОНСУЛТАНТСКИ, ПРОЕКТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ

През годините сме използвали вътрешно-фирмено ядро от ключови експерти подпомогнати от динамично избран екип от външни експерти с нужната за конкретната задача квалификация. Този гъвкав подход ни позволи да увеличим базата си от знания, за да предложим услуги в широк диапазон от сектори. Основните области, в които работим, са:

Основни
Области
на
Специализация

Управление на отпадъци

Компанията има над 15 години опит в сферата на управлението на битовите, индустриалните, минните, инертните и опасните отпадъци. Стремим се към създаването на устойчиви разходо-ефективни решения за управление и третиране на отпадъците, включително разработване на технологични и технически решения за енергийно оползотворяване (waste-to-energy) и разработване на процедури за край на отпадъка (end-of-waste).

Услугите ни покриват целия спектър от консултантски дейности в сектора. Участвали сме във всички етапи от създаването на регионалните системи за управление на отпадъци в България: от разработване на националния план за управление на отпадъците и Закона за Управление на отпадъците, през предпроектни проучвания, финансови и икономически анализи, идейно и работно проектиране и технико-инженерни услуги, създаване на тръжна документация и авторски надзор при строителството до консултантски услуги свързани с експлоатацията на съоръженията.

Наши проекти в областта са свързани с подобряване и изграждане на общиниските системи за управление на отпадъците на София, Варна, Пловдив, Монтана,  Велико Търново, Хасково, Левски, Разград, Петрич и други. В последните няколко години участваме активно в изготвянето на морфологичните анализи на отпадъците на множество от общините в страната. Към настоящия момент, компанията участва в няколко проекта финансирани по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020“ за изготвянето на пред-инвестиционни проучвания и проекти на МБТ заводи и компостиращи инсталации.

Прочети още

Част от услугите, които предлагаме в сектора са:

 • Изготвяне на инвестиционни програми и планове.
 • Техническа помощ и консултантски услуги на национално, регионално и общинско ниво за подготовка, изпълнение на управление на проекти в сферата на управлението на отпадъци
 • Изготвяне на Анализ разходи и ползи на проекти кандидатстващи за публично финансиране
 • Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци.
 • Охарактеризиране на индустриални отпадъци.
 • Подготовка на пред-инвестиционни проучвания, идейно и работно проектиране
 • Избор на технологично оборудване към общинските центрове за третиране на отпадъци.
 • Работни проекти за закриване и рекултивация на стари общински и индустриални депа
 • Разработване на Планове за управление на строителни отпадъци
 • Изготвяне на ръководства и наръчници за експлоатация на общински системи за третиране на отпадъци
 • Разработване на логистични планове и схеми за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци.
 • Техническа помощ при изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците.
 • Събиране и транспортиране на смесени и разделно събрани битови отпадъци

Управление на води

Компанията има над 20 годиншен опит в планирането, проектирането и надзора на инфраструктура за управление на битови и индустриални води.  Специализирани сме в проектирането и авторския надзор на съоръжения за управлението и оползотворяване на технологични води в контекста на минната индустрия. Експерти на компанията са специализирани в изготвянето и защитата пред съответните институции на Анализ Разходи и Ползи за инфраструктурни проекти в сферата на управлението на води. Имаме богат опит в строителния надзор съгласно ЗУТ, както и в ролята на Инженер по ФИДИК при строителството на Пречиствателни Станции за Отпадни Води.

Прочети още

Част от услугите, които предлагаме в сектора са:

 • Kонсултантски услуги за подготовка на водни инфраструктурни проекти
 • Техническа помощ при управлението на строителството на водни инфраструктурни проекти финансирани с Европейски и публични средства .
 • Подготовка на пред-инвестиционни прочувания и проектиране на пречиствателни съоръжения за питейни води и отпадни води, ВиК мрежи.
 • Изготвяне на технически спецификации и тръжни документи за строителство съгласно изискванията на Клиента – Условията на ФИДИК, МФИ, Национално законодателство.
 • . Подготовка на пред-инвестиционни прочувания, идейни, технически и работни проекти за управление на промишлени води, инфилтрат и съоръжения за третиране на утайки, включително:
  • Пречиствателни станции за третиране на инфилтратни води от съоръжения за третиране на отпадъци.
  • Хидро-технически съоръжения и помпени станции
  • Сорбционни инсталации за извличане на метали от индустриални води, третиране и възврат на водите в технологичните и експлоатационни цикли
  • Хидротехнически съоръжения за корекция на реки
  • Проектиране на хидротехнологични съоръжения за управление на реки
 • Анализ разходи и ползи (финансово и икономическоо моделиране) на инвестиционни проекти

Консултантски услуги при строителство на съоръжения

Компанията притежава лиценз за извършване науслугите Строителен и Авторски надзор съгласно ЗУТ и Инженер по FIDIC на инфраструктурни проекти. Разполагаме с експерти с отлични познания по действащото законодателство и прилагането му съвместно с договорните условия на ФИДИК (Жълта, Червена, Оранжева книги). Същевременно, компанията е натрупала богат практически опит в строителния надзор на строителството на комплексни съоръжения.като ПСОВ Разград, ПСОВ Търговище, ПСОВ Попово, ПСОВ Варна-Аспарухово. Осъществяваме авторски надзор при строителството на обекти, проектирани от компанията - Съоръжения за управление на отпадъците, Съоръжения за управление на промишлени води, Съоръжения за добив и преработка на полезни изкопаеми и други.

 

 

Прочети още

Част от услугите, които предлагаме в сектора са:

 • Оценка на съответствието на проектна и техническа документация
 • Администриране и контрол на договори за строителство, съгласно договорните условия на ФИДИК.
 • Строителен надзор съгласно ЗУТ
 • Инвеститорски контрол
 • Преглед и верификация на разходи, искания за плащания и искания за възстановяване на плащания
 • Преглед и одобрение на работни чертежи, надзор на работи и одобрение на вложени материали
 • Изготвяне на технически и енергийни паспорти

Проектиране и инженеринг

Компанията предоставя проектантски и инженерингови услуги в областта на индустриалното строителство и техническата инфраструктура. Имаме опит в проучване и оценка на стари индустриални замърсявания и управлението на риска от тях, чрез полеви проучвания, анализ и последващо дефиниране на мерки за опазване на компонентите и управление на факторите на околната среда, в пълно съответствие с действащото законодателство в областта и най-добрите световни практики. Специализирани сме в провеждането на екологични процедури, изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда и провеждане на екологични одити (Фази I, II и III) съгласно изискванията на международните финансови институции (Световна банка, Европейска Банка за възстановяване и развитие, Европейската комисия.

 

Прочети още

По-надолу е списък на някои от услугите, които предлагаме в сектора:

 • Комплексни полеви измервания и изследвания с цел изготвяне на: топогеодезични снимки на терена; хидроложки, хидрогеоложки и геоложки проучвания на терена; конструктивна експертиза на сгради и съоръжения, в т.ч. отделни конструкции, покриви и др. с цел последващото им използване след ремонт и/или реконструкция;
 • Пред-инвестиционни проучвания, включващи разработване на варианти на технологични решения с финансова оценка, икономическо и/или финансово сравняване на отделните варианти, при реализация на нови инвестиционни намерения и/или модернизация и реконструкция на съществуващи инсталации и съоръжения;
 • Изготвяне на инвестиционни проекти фази: „Идеен проект“; „Технически проект“ и/или „Работен проект“, по всички части, съгласно Наредба 4 към ЗУТ ;
 • Изготвяне на работни чертежи и конструктивни чертежи (КМД) при изграждане, ремонт и/или реконструкция на промишлени халета , сгради, или отделни части от тях – колони, фундаменти, покриви и др. - изпълнени догoвори последните 3 години при изграждане на компостиращи инсталации на гр. Пловдив и гр. Монтана
 • Пълен инженеринг при проектирането, изграждането, пускане в експлоатация и обучение на персонала за обект, оперативно ръководство на дейността при реализация на собствени инвестиционни намерения
 • Оценка на Въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения и планове за развитие на общинска и индустриална инфраструктура.
 • Екологичен одит на индустриални съоръжения.
 • Инвентаризация на замърсени площи, опроване и анализ, оценка на риска, създаване на концептуални модели, идейни и работни проекти за изпълняване на рекултивация
 • Панове и програми за ликвидиране последствията от стари промишлени замърсявания на околната среда.
 • Стратегии за извеждане от експлоатация на индустриални и минни обекти
 • Оценка на съответствието на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с целите и предназначението на защитени зони (НАТУРА 2000 и др.)
 • Екологичен мониторинг, пробовзимане, анализи
 • Комплексни разрешителни

Възстановяване на околната среда

Притежаваме богат опит на база множество изпълнени проект за изработване на идейни и работни проекти за затваряне, техническа ликвидация и биологическа рекултивация на нарушени терени и индустриални обекти.

Стремим да намираме решения за отстраняване на основни проблеми свързани с техногенно нарушени терени – предотвратяване на ерозионни процеси, гарантиране на устойчивост; предотвратяване миграцията на опасни химични и биологични замърсители, разработването на устойчиви решения за ефективно възстановяване на околната среда до първоначалният и вид

Прочети още

Част от услугите, които предлагаме в сектора са:

 • Инженерно геоложки и хидрогеоложки анализи и доклади
 • Техническа и биологична рекултивация.
 • Стабилизиране на терени, чрез вертикално планиране и преоткосиране
 • Проектиране на технически решения на противоерозионни дейности и управление потока на водите
 • Разработване на планове и програми за мониторинг и следексплоационни грижи на индустриални обекти, нарушени терени и водни тела

Минна индустрия

Услугите на компанията в сферата на минното дело представляват основата за развитието и в консултантските услуги. Имаме задълбочено разбиране на процедурите за развитие на находища за подземни богатства, както и нормативните изисквания за тяхното по-нататъшно развитие. Работим за няколко от най-големите минно-добивни компании в България, а заедно с тях представляваме интересите на минната индустрия в рамките на членството си в Българската Минно Геоложка Камара, в която наши представители са председатели на комисиите по Околна Среда и Финанси. 

Прочети още

Компанията е участвала във всички фази на развитие и експлоатация на минни обекти като се започне от предварителен анализ и геологопроучвателни дейности, последващите дейности по регистрация на търговско откритие и идейно и работно разработване на находището, подготовка на документите за всички необходими процедури при Министерство на Икономиката, Министерство на Околната среда и Водите, съгласно действащото законодателство до достигане на реален добив. Обслужваме няколко действащи находища за изготвянето на необходимите ежегодни доклади и планове, включително разработване на Инвестиционни проекти за закриване, техническа ликвидация и рекултивация на нарушени терени, насипища, хвостохранилища и Разработване на програми за управление на минните отпадъци (ПУМО). Част от услугите, които предлагаме в сектора са:

 • Геологопроучвателни дейноси;
 • Геолого-икономическа и технико-икономическа оценка на запаси;
 • Разработване на технологии за добив и първична преработка на минерални ресурси.
 • Концесионни анализи на находища на минерални ресурси;
 • Разработване на инвестиционни предложения и работни проекти за добив и първична преработка на минерални ресурси;
 • Разработване на инвестиционни проекти за закриване, техническа ликвидация и рекултивация на нарушени терени, насипища, хвостохранилища;
 • Разработване на програми за управление на минни отпадъци;
 • Управление и третиране на руднични води;
 • Опазване и възстановяване на околната среда и управление на водите в района на минната дейност;
 • Разработване на сценарии за извеждане от експлоатация (закриване и почистване) на повърхностни и подземни минни комплекси.
 • Изготвяне на набор от документи, провеждане на административни процедури за получаване на разрешителни в съответствие с националните законови разпоредби, свързани с териториалното развитие и опазване на околната среда.
 • Мониторинг на параметрите на околната среда и състоянието на обектите.

ГИС

Компанията покрива цялата геоинформационна верига, от събиране на информация от аерофотоснимки и дронове, компилиране на основни карти и елевационни модели, дигитализация на аналогови чертежи и карти, детайлизиране на информацията, напр. геокодиране на информация от имотни регистри, анализ на данните от WebGIS инструменти и визуализация за подобряване на информираността на лицата взимащи проектни решения. Имаме опит в решаването на логистични оптимизационни задачи в сферата на сметосъбирането и транспортиране на отпадъци в градска среда. 

 
ЧЛЕНСТВА И ДЕЙСТВАЩИ СТАНДАРТИ

Компанията е дългогодишен член на редица организации: Българска асоциация на Архитектите и Инженерните консултанти (БААИК), Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) и Българска минно-геоложка камара (БМГК), където управителят на фирмата е председател на комисията по Околна среда. Компанията също така е член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното проектиране (КИИП), сертифицирана като проектантско бюро. Лицензирани сме за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и извършването на строителен надзор съгласно Българското/Европейското законодателство.

Притежаваме действащи сертификати от TUV Nord по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.