Свържете се с нас: +359 88 228 7400

За компанията

"БТ-Инженеринг" ЕООД е Българска компания създадена през 1991 с основна дейност консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата на околната среда, минното дело и управлението на отпадъците. 

Портфолиото от изълнени проекти и предлагани услуги включва широк спектър от различни по обем и сложност задачи - от проекти с държавна значимост като изготвяне на Национални стратегически документи, изменения на закони и нормативни актове, през документация свързана с реализацията на инвестиционни намерения като Пред-инвестиционни прочувания, Апликационни форми, ОВОС-и и комплексни разрешителни до проектиране (идейно, техническо, работно), надзор и техническа помощ при изграждането на съоръжения в областта на минното дело, управлението на отпадъци, водите и управлението на риска от замърсяване.

Активни сме както на Българския, така и на международния пазар, където участваме в проекти финансирани от Световната Банка, Европейската Банка за възстановяване и развитие и Пред-присъединителните фондове на Европейския съюз финансиращи дейности в бившия СССР и Западните Балкани. Натрупали сме богат опит в подготовката на оферти оценявани високо съгласно Българския Закон за Обществените Поръчки, а също така и специфичните изисквания и формати на международните финансови институции.

Компанията започва своята дейност през 1991 изпълнявайки проекти за оценка на въздействието, опазването и възстановяването на околната среда в и около уранови обекти в България, базирайки се на опита на ключовите си експерти - бивши служители на ДСО "Редки Метали". Продължаваме да изпълняваме услуги в сферата на Управлнието на риска от замърсяване,  - от консултантски услуги за идетификация и приоритизация на мерки и дейности до проектиране на съоръжения за намаляване на риска от замърсяване и рекултивация на замърсени терени. Където е уместно, систематизираме получените данни в Географски Информационни Системи, позволяващи удобен контрол и визуализация на планираните и предприети мерки.

В последствие компанията разшири дейността си към управлението на отпадъците, формирайки експертен екип от бивши служители на Министерството на Околната Среда и Водите способни да дефинират и решат проблемите пред различните заинтересовани страни в секторите. Фирмата е участвала в изготвянето на действащия Закон за Управление на отпадъците и в проектирането на някои от най-големите проекти за управление на отпадъците в страната – включително прединвестиционни и идейни проекти за Столичния МБТ завод с производство на RDF гориво, Работни проекти за Регионални центрове за управление на отпадъци Варна, Пловдив, Никопол, Хасково и др., всички финансирани по ИСПА и по-късно по ОП „Околна среда 2017-2013“. Към настоящия момент, компанията участва в няколко проекта финансирани по Оперативна Програа „Околна среда 2014-2020“ за изготвянето на пред-инвестиционни проучвания и проекти на МБТ заводи и компостиращи инсталации.

Изпълняваме услугите Строителен и Авторски надзор съгласно ЗУТ и Инженер по FIDIC на инфраструктурни проекти. Разполагаме с експерти с отлични познания по действащото законодателство и прилагането му съвместно с договорните условия на ФИДИК. Същевременно, компанията е натрупала богат практически опит в строителния надзор на строителството на комплексни съоръжения.като ПСОВ Разград, ПСОВ Търговище, ПСОВ Попово, ПСОВ Варна-Аспарухово. Осъществяваме авторски надзор при строителството на обекти, проектирани от компанията - Съоръжения за управление на отпадъците, Съоръжения за управление на промишлени води, Съоръжения за добив и преработка на полезни изкопаеми и други.

Продължаваме да сме активни в основополагащата за компанията ни Минна индустрия. Предоставяме целия спектър от консултантски, правни и проектантски услуги свързани с получаването на права за добив на полезни изкопаеми, включително проектиране на добивни и преработвателни инсталации. Клиенти са ни няколко развиващи се златни находища, находища за добив на строителни материали, както и най-големите рудодобивни предприятия в страната.

 

"БТ-Инженеринг" ЕООД

ОСНОВНИЯТ ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА Е КОНСУЛТАНТСКИ, ПРОЕКТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ

През годините сме използвали вътрешно-фирмено ядро от ключови експерти подпомогнати от динамично избран екип от външни експерти с нужната за конкретната задача квалификация. Този гъвкав подход ни позволи да увеличим базата си от знания, за да предложим услуги в широк диапазон от сектори. Основните области, в които работим, са:

Основни
Области
на
Специализация
ЧЛЕНСТВА И ДЕЙСТВАЩИ СТАНДАРТИ

Компанията е дългогодишен член на редица организации: Българска асоциация на Архитектите и Инженерните консултанти (БААИК), Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) и Българска минно-геоложка камара (БМГК), където управителят на фирмата е председател на комисията по Околна среда. Компанията също така е член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното проектиране (КИИП), сертифицирана като проектантско бюро. Лицензирани сме за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и извършването на строителен надзор съгласно Българското/Европейското законодателство.

Притежаваме действащи сертификати от TUV Nord по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.